top of page

Natura 2000

EU

Natura 2000 er et netværk af centrale yngle- og rasteområder for sjældne og truede arter, og nogle sjældne naturtyper, der er beskyttet i deres egen ret. Det strækker sig over alle 28 EU-lande, både på land og på havet. Formålet med netværket er at sikre overlevelsen af ​​Europas mest værdifulde og truede arter og levesteder, der er opført under både fugledirektivet og habitatdirektivet.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Staten

For at opfylde de af EU udarbejdede direktiver har staten udarbejdet bl.a. Den statslige Natura 2000 plan for Natura 2000 område nr. 154 gælder i planperioden 2016 til 2021. Den hedder ”Natura 2000-plan 2016-2021. Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakker”, som blev offentliggjort den 20. april 2016.

http://naturstyrelsen.dk/media/132192/n154_forslag_n2000plan_2016-21.pdf

Kommunen

For at opfylde den af staten udarbejdede Natura 2000 plan har Odsherred kommune udarbejdet bl.a. den kommunale Natura 2000 handleplan for Natura 2000 område nr.154 der gælder i planperioden 2016 til 2021.

Odsherreds kommunes Natura 2000 handleplan 2016 til 2012 er i udkast og den ses her.

Natura 2000 - Pleje & Udvikling 2016 – 2021 som er etableret af lodsejerne i samarbejde med Odsherred kommune ses her.

Lodsejerne

Som lodsejer kan du bidrage til opfyldelsen af de af staten og kommunen definerede Natura 2000 målsætninger og indsatser.

bottom of page