top of page

Målsætninger

Naturpleje

At kommunen sikrer at lodsejerne får bedre økonomiske vilkår for at gennemføre naturpleje inden udgangen af 2017.

At leve op til indgåede aftaler med NaturErhverstyrelsen f.eks. tilskudsordninger som MVJ samt lovgivningen herunder §3 etc.

At bidrage til opfyldelsen af den mellem os og kommunen aftalte Natura 2000 pleje dokumenteret i ”Natura 2000 Pleje & Udvikling 2016 – 2021”. Link til dokumentet finder du under menu punktet RAMMEVILKÅR.

En forudsætning for at nå målsætningen er, at lodsejerne gennem støtte ordninger får tilført økonomiske midler til gennemførelse af opgaverne.

 

Bekæmpelse af invasive og problematiske arter

En reduktion på 75% af de inden for område fundne arter i perioden fra 2017 til 2021.

Disse er: Gyvel, rynket rose, glansbladet hæg, sildig/canadisk gyldenris, bjergfyr, kæmpe-pileurt, japansk pileurt og kæmpe-bjørneklo.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven, herunder etablering af målemetoder samt en beskrivelse af den nuværende situation.

Kommunen kan kun garantere økonomisk støtte til bekæmpelse inden for habitatnaturtyper.

 

Afvikling af forurening på Skamlebæksletten

At få fjernet kobbertrådene i jorden på Skamlebæksletten inden udgangen af 2017.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen sikrer at ejerne afsætter økonomiske midler og gennemfører opgaven.

 

Afvikling af sorte fugle

At afvikle kolonier af sorte fugle i området Diesbjerg området således halvdelen er afviklet medio 2017, af hensyn til at sikre diversiteten i dyrelivet, primært fuglene.

Kommunen afsætter ikke økonomiske midler til denne opgave.

 

Reducere belastningen af flora og fauna

Beskrivelse af løsninger der sikrer at flora og fauna ikke bliver overbelastet som følge af støj, fysiske belastninger etc. Inden udgangen af 2018.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven.

 

Forbedring af naturværdierne

Udvikling af målemetoder inden udgangen af 2017.

Fastlæggelse af nuværende situation inden udgangen af 2018.

Gennemførelse af målinger inden udgangen af 2019 (baseret på frivillige aftaler).

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven.

 

Etablering af kvægriste

Identificere relevante stede for etablering af kvægriste inden udgangen af 2017.

Etabler kvægriste inden udgangen af 2018.

En forudsætning for at nå målsætningen er at kommunen afsætter økonomiske midler til gennemførelse af opgaven.

Indsatser

Naturpleje

Forhandle med kommunen således at lodsejerne får bedre økonomiske vilkår for at gennemføre naturpleje.

Den enkelte lodsejer vælger de relevante løsninger med udgangspunkt i behov, ressourcer og indgåede aftaler for at leve op til aftaler med NaturErhverstyrelsen, lovgivningen samt opfyldelsen af den mellem os og kommunen aftalte Natura 2000 pleje.

 

Bekæmpelse af invasive og problematiske arter

Kommunen gennemfører bekæmpelses opgaver efter aftale med lodsejerne.

Lodsejerne bekæmper invasive og problematiske arter efter bedste evne.

 

Afvikling af forurening på Skamlebæksletten

De af lodsejerne udpegede personer adresserer og følger yderligere op på muligheden via involverede myndigheder og interessenter for at sikre at aftalerne mellem kommunen og ejerne indgås. Kommunen er ansvarlig og udførende.

 

Afvikling af sorte fugle

De af lodsejerne udpegede personer adresserer og følger yderligere op med henblik på at indgå en afviklingsplan i samarbejde med myndighederne (Naturstyrelsen).

 

Reducere belastningen af flora og fauna

Kommunen beskriver løsninger, der sikrer at flora og fauna ikke bliver overbelastet som følge af støj, fysiske belastninger.

 

Forbedring af naturværdierne

Kommunen beskriver målemetoder i et samarbejde med lodsejerne

Kommunen fastlægger og beskriver den nuværende situation i et samarbejde med lodsejerne.

Målinger gennemføres af lodsejerne (baseret på frivillige aftaler)

 

Etablering af kvægriste

Kommunen og lodsejerne identificerer og aftaler steder hvor kvægriste skal placeres.

Der arbejdes på at kommunen etablerer kvægriste jævnfør aftale plan med lodsejerne.

bottom of page