top of page

Lovgivningen

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder.

 

De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”. 

 

Love der regulerer Natura 2000 planlægningen

Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven og i skovloven. Formålet er, at den offentlige indsats til fordel for vandmiljøet og Natura 2000-områderne bliver fagligt velfunderet, effektiv og målrettet og sker i dialog med bl.a. lodsejerne og deres organisationer og natur- og friluftsorganisationer.

 

Reglerne for fastsættelse af mål i Natura 2000 Planerne fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder .

bottom of page