top of page
IMG_6256.jpg

Kommunal valget

I forbindelse med kommunalvalget i november valgte lodsejerne at tydeliggøre de identificerede udfordringer og fremhæve de løsninger der skal til.

Et af initiativerne blev genneført i form af en række debatindlæg i Nordvest Nyt.

Fredningssagen blev i TV2 Øst nævnt som en af sagerne der udfordrer borgmester Thomas Adelskov i forbindelse med kommunalvalget 

IMG_5786.jpeg
Skærmbillede 2021-12-31 kl. 10.47.37.png
Skærmbillede 2021-12-31 kl. 10.46.54.png
Nogle få eksempler af mange på debatindlæg i medierne

Fatale konsekvenser for naturen og skatteborgerne - baseret på mangelfuldt og fejlagtigt grundlag

 

Hvis det står til Odsherred kommune og Danmarks Naturfredningsforening, der har indsendt forslag til ny fredning - der blandt andet vil ophæve den eksisterende fredning fra 1965 og forhindre grundlaget for naturbeskyttelsen - så vil det få fatale konsekvenser for naturen og skatteborgerne i Odsherred. 

 

Nytteværdi og proportionalitet
Et af hovedkriterierne for en fredning er citat: ”at der skal være et relevant forhold mellem det, der opnås med fredningen og omkostningerne ved at gennemføre fredningen”
I den påtænkte fredning er der ikke påvist, at der er et relevant forhold mellem det, der opnås med fredningen og omkostningerne ved at gennemføre fredningen. Tvært imod, det er let at påvise det stik modsatte.

Manglende oplysningsgrundlag for afgørende beslutning og afstemning i byrådet

Via konstruktiv dialog med byrådsmedlemmer er det åbenlyst, at byrådets beslutning og afstemningen ikke er taget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Alene realiteterne om, at $34 forbuddet er indarbejdet i fredningsforslaget og reglen om tilskudsfodring giver rigelig med dokumentation. Derud over det totalt manglende økonomisk overblik. Det er ikke fair over for byrådet. Et medlem fra den socialdemokratiske gruppe, sagde direkte undskyld for at have stemt for i første omgang af den påtænkte fredning, idet vedkommende senere fik kendskab til konsekvenserne af beslutningen.

Manglende økonomiske beregninger - hvordan skal byrådet kunne beslutte 

Byrådet har ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at stemme om den vidtrækkende påtænkte fredning. Erstatningsbeløbene er estimater på et løst grundlag. Det er den ene side af sagen. Med hensyn til etableringsomkostninger og vedvarende driftsomkostninger er der ikke, så vidt det ses af aktindsigt og baseret på dialog med byrådsmedlemmer, redegjort for disse budgetter. Det betyder reelt at grudlaget for at træffe en beslutning og stemme for og imod ikke er tilstede. 

§34 forbud – indgribende, ubegrundet, uden høring, unødvendigt og i direkte strid med økologisk dagsorden

§34 forbuddet blev sendt til en række lodsejere uden nogen form for dialog eller varsel.
§34 forbuddet er reelt helt overflødigt, idet indholdselementer allerede er sikret gennem andre ordninger, eksempelvis Natura2000 udpegningen, økologisk drift, §3 fredninger, flerårige plejeaftaler etc. Som følge af §34 elementerne kan der ikke opnås Økologisk arealtilskud på de ejendomme, der er etableret med denne ordning med væsentlige tab til følge for miljøbevidste lodsejere.

Vagn Ytte, næstformand for Miljø-og klimaudvalget fremhævede på afstemningsdagen, at §34 forbuddet og dets elementer udløber, og ikke har betydning fremadrettet. Det er i direkte modstrid med realiteterne. Borgmesteren gentog misforståelsen og vildledte dermed byrådet lige inden afgørende afstemning. 

Vagn Ytte, der ikke genopstiller, har efterfølgende erkendt misforståelsen efter grundig opdatering via lodsejer. 

 

Steen Lorenzen MSc. Economics

Veddinge Bakker

Borgmesterens svar til §34 vildlednings læserbrevet

Jeg er blevet opmærksom på at Borgmester Thomas Adelskov har besvaret mit spørgsmål vedrørende §34 vildledningen – mange tak for svaret hvis man da kan kalde det for et svar!

Svaret kunne tyde på at borgmesteren har været på mediekursus som partifællen Mette Frederiksen.

Spørgsmålet er egentlig om borgmesteren er i god tro eller ond tro med dette svar.

Er det manglende forståelse eller er det et primitivt forsøg på at bortforklare? 

Jeg vil insistere på at realiteterne kommer frem i lyset, det fortjener sagen og det fortjener borgerne af principielle grunde. Heldigvis findes dokumentation i rigelig grad til at belyse realiterne.

(Der er tale om en for Borgmesteren efterhånden typisk og (magt)arrogant måde at svare på.)

Jeg spurgte ganske enkelt om man kunne betragte det som en parentes, når teksten fra §34 forbuddet er skrevet direkte ind i fredningsforslaget og Borgmesteren svarer at vi bare kan søge/forhandle med fredningsnævnet.

Min definition af parenteser er helt åbenbart meget forskelligt fra Thomas Adelskovs definition og det er beskæmmende, at se at det er den form for retorik og undvigende/vildledende svar man kan forvente fra den kant – men desværre ikke overraskende.

Det er generelt en skam at se, hvor mange ressourcer der kastes efter mystiske projekter fra Borgmesterens side.

Jeg gentager udledningen af spildevand i Nekselø bugten, som dog nu er stoppet som følge af en rapport. Men kunne man ikke have sagt sig selv at man ikke udleder renset spildevand i en fladbundet bugt? Og så i en Kommune der lever af at have rent badevand til turisterne og borgerne man gerne vil tiltrække og fastholde i kommunen.

Der er andre lignende projekter som biogasanlægget i Vig som ikke er ordentligt gennemarbejdet og forudsætninger der ændrer sig, samt Fredningen vedrørende Veddinge Bakker og Skamlebæksletten som Borgmesteren ser ud til at bestræbe sig på at gøre så dyr som mulig for vi skatteborgere. Og så besværlig som mulig for vi lodsejere.

Jeg skal gentage min opfordring fra tidligere indlæg om ikke at stemme på borgmesteren.

 

Anker Nielsen

Joselbjegvej 6

4540 Fårevejle

Skal naturen og skatteborgerne være taberne

 

Naturen og skatteborgerne i Odsherred kan blive taberne fordi ”Biodiversitet” bruges som alibi til at finansiere Geopark turisme i forbindelse med den påtænkte fredning af Skamlebæksletten og Veddinge bakker.
 

Det er i direkte modstrid med hensynet til levesteder og biodiversitet, at foreslå et så indgribende og omfattende stisystem i den påtænkte fredning der er foreslået af Odsherred kommune og Danmarks Naturfredningsforening. 

Set ud fra natur og levesteds synspunkt er der reelt i højere grad behov for begrænsninger. Beskyttelse fremfor benyttelse. Derfor er stisystemet også i modstrid med naturbeskyttelseslovens formålsparagraf.

På Miljøministeriets hjemmeside dokumenteres disse synspunkter om øget ”forstyrrelser og friluftsliv”, som en af de væsentligste trusler mod biodiversiteten i forbindelse med mangel på levested. 

Det planlagte ekstremt tætte stisystem direkte igennem levesteder for forskellige dyrearter understreger, motivet til at ændre eksisterende fredning drejer sig reelt om Geopark og turisme på bekostning af naturen og skatteborgene i Odsherred. 

Forstyrrelser af f.eks. bestand af fredede fiskeørne og reder, råvildt med lam, grævling, sangfugle, hare etc. slid og hugst på fredede planter, eksempelvis gøgeurt og flere andre enestående planter i området.

Den form for invasion i naturen med trafik, støj og andre former for belastninger hænger ikke sammen med det angivne motiv. Området i forvejen er fredet og dækket ind af naturbeskyttelsesordninger bortset fra Skamlebæksletten og Bollinge bakke. 

Hvor der er mennesker, er der affald og støj til gene for naturen, og dyrene der plejer arealerne. I dag, i forbindelse med weekender og højtider, afholdes der f.eks. fester på Diesebjerg med sound Box om sommeren og ski og kælkning så snart der er 3 cm sne. Ligeledes på Bollinge bakker kører biler op og hunde slippes fri ned over bakkerne og Mountainbike ses stadig hyppigere køre nedover det natura2000 beskyttede område.

 

Bente Ilsø, angivet som ansvarlig for fredningen i DN Odsherred regi peger i artikel på udfordringer med færdsel på Skamlebæksletten, som er et Natura2000 område:
”Det var jo som at gå en tur på Strøget. Man måtte holde tilbage for hinanden. Og folk havde ingen respekt for området, og kørte hen over markerne helt ned til vandet for at se solnedgange og lavede nye stier, uddyber hun.”
Det er åbenlyst, at en øget adgang vil give udfordringer for både natur og landskab, og reelt er der rigeligt med adgang til naturen i dag, og en fredning bør snarere føre til en begrænsning frem for yderligere åbning af det naturrige område på et yderst begrænset areal til planter og dyrearter. 

 

Forbuddet mod tilskudsfodring i påtænkte fredning er en anden væsentlig udfordring i forhold til natur, landskab og økonomi. Det vil betyde at bestanden af helårskvæg som enestående naturplejere og dermed vil den kendte signatur i landskabet forsvinde, da det ikke vil være muligt for lodsejerne, at holde dyrene på forsvarlig og dyreetisk vis. Dermed forsvinder afgræsningen som naturpleje, og kommunen vil stå for naturplejen med udgifter i al evighed. 

Det koster dermed unødige skattekroner udover overflødige erstatnings- og etableringsomkostninger i en kommune med tårnhøj kommuneskat. Faktisk findes der ikke én kommune i Danmark der ligger højere i 2021 blandt landets knap 100 kommuner end Odsherred- der samtidig ligger i bunden når det handler om resultater, eksempelvis erhvervsvenlighed.

 

Den oplagte løsning med blot at udvide den eksisterende fredning til at omfatte de begrænsede områder der ikke er fredet- nemlig Skamlebæksletten og Bollinge bakke - blev foreslået af en række partier og lodsejere. Derved bliver naturen tilgodeset og der bliver sparet det meste af de 10 millioner kroner og ikke mindst vedvarende uoverskuelige driftsudgifter i al evighed. Men med knebent flertal trumfede Thomas Adelskov uden overblik over realiterne og konsekvenserne sammen med dele af byrådet med undtagelse af V, Nyt Odsherred, DF og Felex Pedersen (A) en udskrevet en blankocheck på borgernes vegne i al evighed og lader naturen og skatteborgerne betale prisen for Geopark turisme i et naturområde der er unikt for Odsherred.

Morten Olsen

Skamlebæk

bottom of page