top of page
IMG_0536.JPG

Fredning - Intro

Formål

At sikre fredningen ikke strider imod visionen for "Vejrhøjbuen" og interessefællesskabet for Veddinge Bakker 

at sikre der ikke er eventuelt andre uhensigtsmæssige konsekvenser samt om nødvendigt at udvikle alternative løsninger

 

Den ultra korte version

Lodsejerne i Veddinge Bakker, der dækker det meste af det areal der indgår i det nye fredningsforslag, foreslår den oplagte ansvarlige løsning ved at eksisterende landskabsfredning fra 1965 bliver udvidet til at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke, således at hele området er landskabsfredet.

Derudover er der udarbejdet et procesbaseret motiveret stisystem der integreres med Højderygstien og gør alle til vindere. Stisystemet er fortsat under udvikling

Lodsejerne har ved flere lejligheder præsenteret løsningen, eksempelvis på Dialogmødet den 25. maj 2021 og på det offentlige møde den 23. september 2021.

Forslaget løser samtlige identificerede udfordringer ved fredningsforslaget som næppe var tilsigtede fra sagsrejsernes side.

Det er lodsejernes indstilling at fredningsforslaget skal afvises af fredningsnævnet i den foreliggende form af de årsager der er angivet nedenfor.

Lodsejerne har som ambition at arbejde konstruktivt og proaktivt baseret på fakta i forhold til alle interessenter der er involveret i fredningsforslaget i alles interesse. 

Veddinge Bakker Fredningen

Skærmbillede 2022-01-19 kl. 15.44.31.png

Indsigelsen fra lodsejerne

 

Argumenterne for at afvise fredningsforslaget er mange og konkrete - indsigelsespunkterne

 

Fredningens formål er opfyldt i forvejen

Samtlige de formål der er angivet i fredningsforslaget er mere end opfyldt i dag. 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til indsigelsen og og klikke på ”Fredningsforslaget formål” i indholdsfortegnelsen under indsigelsens hovedpunkter

Alene af den grund bør fredningsforslaget afvises

 

Fredning opnås ligeså godt eller bedre ved andre foranstaltninger

Når en fredning kan opnås ligeså godt eller bedre ved andre foranstaltninger bør en fredning ikke anvendes Ifølge Miljøministeriet. Dette er i særlig grad gældende i dette tilfælde.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Landskabet og naturen” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ”Fredning kan opnås ligeså godt eller bedre ved andre foranstaltninger” uddybes nærmere.

Alene af den grund bør fredningsforslaget afvises

 

Afgræsning som plejeform afvikles

Forbuddet mod tilskudsfordring og kravet om et fast græsningstryk vil isoleret set afvikle afgræsning som plejeform ud fra dyrevelfærdsmæssige hensyn. Det vil være en trussel mod landskabet og naturen, at naturpleje med dyr vil blive afviklet, idet dette er den mest optimale form for naturpleje. Det er næppe tilsigtet fra Odsherreds kommunes og DN’s side men det vil være en konsekvens af det helårskvæg der plejer og fryder landskabet bliver afviklet.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Landskabet og naturen” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Afgræsning som plejeform afvikles” uddybes nærmere.

Alene af den grund bør fredningsforslaget afvises. 

 

Lodsejerne beskytter landskabet og naturen

I forlængelse af projektet ”Naturpleje i Fælleskab” har lodsejerne i området drevet naturpleje ud lovgivningsmæssige og frivillige naturpleje foranstaltninger ud fra en klar vision for området.

Ud fra denne betragtning er den påtænkte fredning unødvendig, da behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning allerede er sikret via omfattende lovgivningsmæssig og frivillig naturpleje og beskyttelse ved lodsejerne som har naturpleje som formål. 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Landskabet og naturen” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet om beskyttelse landskabet og naturen” uddybes nærmere.

Alene af den grund bør fredningsforslaget afvises, som tilfældet var med Saltbæk Vig hvor fredningen faldt af netop denne årsag.

 

Stisystem i modstrid med hensynet til levesteder, biodiversitet og privatlivets fred

Stisystemet strider i højeste grad mod det der officielt angives som hovedmotiv for fredningen, biodiversiteten. Det udfordrer i meget høj grad levestederne for områdets dyreliv og samtidig privatlivets fred. Der henvises i denne forbindelse også til ”´indsigelsespunktet ”De egentlige motiver – Geopark turisme fremmet med statens midler” som omtales nedenfor.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Landskabet og naturen” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Stisystem i modstrid med hensynet til levesteder, biodiversitet og privatlivets fred” uddybes nærmere.

Alene af denne grund og relaterede årsager bør fredningsforslaget afvises.

 

De egentlige motiver – Geopark turisme fremmet med statens midler

Det påstås at være afgørende for Geoparken og turismen med en gennemgribende adgang tværs gennem landskabet for besøgende. Det reelle brugerbehov er ikke undersøgt og det er urimeligt at den knappe natur og lodsejerne skal være taberne i denne sammenhæng. Faktisk bliver Geopark turisterne også tabere, fordi de får en ringere og mere naturfattig oplevelse end det der opnås med lodsejernes procesbaserede motiverede stisystem der også er integreret med Højderygstien.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Landskabet og naturen” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” De egentlige motiver – Geopark turisme fremmet med statens midler” uddybes nærmere.

Alene af denne grund bør fredningsforslaget afvises, da der er tale om falsk motiv for fredningen.

 

Fredningsbudgetter udestår

Via aktindsigt og dialogmed flere byrådsmedlemmer er det åbenlyst at der ikke er budgetter for fredningen udover erstatningsdelen. Budgetter for anlæg og ikke mindst løbende drift i al evighed er ikke budgetteret.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ” Økonomiske konsekvenser” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ”Fredningsbudgetter udestår” uddybes nærmere.

Alene af den grund bør fredningsforslaget afvises, da det er uacceptabelt at budgetterne ikke er eksisterende og ikke mindst i en kommune der er presset på økonomisiden med de højeste kommuneskatter i landet.

Nytteværdi og proportionalitetsprincippet ikke påvist

Det er en grundlæggende forudsætning at det kan påvises at nytteværdi og proportionalitetsprincippet for at gennemføre en fredning kan påvises. Der skal være et relevant forhold mellem det, der opnås med fredningen og udgifterne ved at gennemføre en fredning. 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ” Økonomiske konsekvenser”

i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Nytteværdi og proportionalitetsprincippet ikke påvist”

uddybes nærmere.

Kravene om proportionalitet og nytteværdi er ikke opfyldt og dermed kan fredningen ikke gennemføres

 

Habilitetsudfordringer - herunder tidligere ledere i Naturteam

De er dokumentation for at der er en række habilitets udfordringer i forbindelse med påtænkte fredning. Det er yderst problematisk i en fredningssag med så vidtrækkende perspektiver.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til  Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Habilitetsudfordringer - herunder tidligere ledere i Naturteam” uddybes nærmere.

Alene af denne grund bør fredningsforslaget afvises, da det er uacceptabelt at der er så åbenlyse habilitets udfordringer som tilfældet er i fredningssagen

Byrådet vildledt lige inden afgørende afstemning

Lige inden afgørende beslutning og afstemning blev byrådet vildledt af borgmester og næstformanden for Miljø-og klimaudvalget på afgørende punkt om indholdet af § 34 forbuddet. Dette er dokumenteret på video fra byrådsmødet d. 23. september 2021. 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ”Byrådet vildledt lige inden afgørende afstemning” uddybes nærmere. Se også video fra byrådsmødet hvor borgmester og næstformand vildleder byrådet med betydningen af §34 forbuddet.

Alene af denne grund bør fredningsforslaget afvises, da det er uacceptabelt at der er så åbenlyse vildlednings manøvre som tilfældet er her. Både borgmester og næstformand er blevet konfronteret med realiteterne.

 

Manglende oplysningsgrundlag for afgørende beslutning

Via dialog med byrådsmedlemmer er det åbenlyst, at beslutningen og afstemningen ikke er taget på et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Det gælder både den første afstemning og den efterfølgende afstemning efter det såkaldte temamøde, der skulle sikre bedre oplysningsgrundlag.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Manglende oplysningsgrundlag for afgørende beslutning” uddybes nærmere.

Alene af dennegrund bør fredningsforslaget afvises, da det er uacceptabelt at beslutningen er taget på et oplysningsgrundlag ikke er tilstrækkeligt.

 

Manglende og selektiv partshøring

Den eneste partshøring, der henvises til, er udtalelse fra Geoparkens direktør Morten Egeskov som desuden er bestilt af kommunens Naturteam som direkte opfordring. Det fremgår af aktindsigt samt informationen til byrådet på Politiker web/sagsfremstilling. 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til  ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Manglende og selektiv partshøring” uddybes nærmere.

Det er uacceptabelt at der er så store mangler og bias i partshøringen som desuden er bestilt af kommunens Naturteam som direkte opfordring. 

Naturpleje i fællesskab

Fredningen har slående væsentlige sammenhænge med Odsherred kommunes projekt ”Naturpleje i Fælleskab”. Faktisk kan fredningen ses som et forsøg på at opnå det der ikke lykkedes i det totalt forfejlede projekt som kommunens Naturteam brugte nytteløse ressourcer på at gennemtvinge.

Det er samtidig her der er habilitetsudfordringer som angivet.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til hvor projektet ”Naturpleje i Fællesskab” uddybes nærmere.

Det er en væsentlig anke at denne sammenhænge eksisterer mellem fredningen og Naturpleje i Fælleskab sammen holdt med habilitetsudfordringerne og interessekonflikterne

Tidsmæssigt perspektiv på Natur og landbrugsudviklingen

Biodiversiteten har haft jævn fremgang i alle årene hvilket også skrives i fredningsforslaget og dokumenteres i Natura 2000-basisanalyse 2022-2027, Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge bakke, Natura 2000-område nr. 154, Habitatsområde H135 og H244. Den eneste store undtagelse er det meget store totalt uplejede areal knyttet til Radiostationen (Skamlebæksletten og Bollinge Bakke). Dette er naturmæssigt udsat for svigt, og der hvor plejebehovet ligger. I det lys er det svært at forstå, at der i fredningsbegrundelsen skrives at der er behov for (meget vidtgående) plejeindgreb på de privatejede arealer, at der er risiko for oppløjninger osv.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Tidsmæssigt perspektiv på Natur og landbrugsudviklingen” uddybes nærmere

Der er intet behov for en fredning hvilket fremgår af fakta om udviklingen og den eksisterende fremtidssikring der er etableret.

Afklarende spørgsmål

Lodsejernes har stillet en række afklarende spørgsmål om udsagn og antagelser uden nogen form for dokumentation, konkrete fakta eller evidens. Spørgsmålene er stillet med direkte reference til afsnit og side i fredningsforslaget. Ingen af spørgsmålene er blevet besvaret.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” Afklarende spørgsmål” uddybes nærmere

Det er afgørende at beslutning om fredning sker på et grundlag uden tvivlsspørgsmål på afgørende områder

DN foreslår scenearie 1, forvaltningen indstiller scenarie 3

Dette oprindelige forslag scenarie  1 er stort set identisk med den subsidiære påstand, som er fremført af lodsejerne: ”Foreningens subsidiære påstand er at udvide landskabsfredningen af Veddinge Bakker fra 1965 til at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke”. 

Det er samtidig identisk med det forslag, som en gruppe i det splittede byråd stillede som modforslag i forbindelse med den afsluttende og udsatte endelige afstemning i byrådet. Forslaget blev rejst af den gruppe, der havde gjort sig ulejlighed med at sætte sig ind i realiteterne og konsekvenserne efter lodsejerne havde påpeget en række uidentificerede udfordringer og konsekvenser ved den omfattende påtænkte fredning, der også skulle omfatte de områder, der i forvejen er fredet og fuldt beskyttet naturmæssigt.

Det var Odsherred kommune, der ønskede at inddrage hele det område der i forvejen er fredet via fredningen af 1965. Hovedmotivet for Odsherred kommune til at udvide fredningen er som nævnt andet sted, at få etableret et tæt net af stier og for at kunne gennemføre den såkaldte Højderygsti fase 2 med staten som medfinansierer de 75 % af erstatningsbeløbet 

Se nærmere uddybning ved at følge dette link til ”Andre væsentlige forhold” i indholdsfortegnelsen, hvor punktet ” DN foreslår scenearie 1, forvaltningen indstiller scenarie 3” uddybes nærmere

Det er afgørende at beslutning om fredning sker på et grundlag uden tvivlsspørgsmål om sammenblanding af interesser

Klagenævnets svar angående §34 klagen

Miljø - og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over Odsherred Kommunes afgørelse af 1. juli 2020 om foreløbigt forbud mod visse aktiviteter, der strider mod p t nkt fredning af Skamlebæksletten, Bollinge Bakke samt nærliggende arealer og fornyelse af en eksisterende fredning af Veddinge Bakker. Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.

Se nærmere uddybning ved at følge dette link om §34 forbud uden varsel hvor punktet uddybes nærmere samt svaret her.

Det er overraskende at det ikke er muligt at få behandlet en motiveret klage inden udløb af  forbuddet

De mange sager i fredningsagen

Via aktindsigt og øvrige kilder har det vist sig at fredningssagen er kendetegnet ved at der er mange sager i sagen. Disse sager bliver løbende identificeret og analyseret. Hver enkelt sag bliver udgivet i et notat og på et tidspunkt udkommer et samlet værk med samtlige sager.

Et eksempel er besigtigelsen den 23. februar 2023 som ses her,

bottom of page