top of page
IMG_7997_edited.jpg

Motiveret fredningforslag

Vi har nøje gennemlæst og analyseret fredningsforslaget som det foreligger på nuværende tidspunkt.

Iden forbindelse har vi identificeret en række uhensigtsmæssige og utilsigtede udfordringer.

Udover de identificerede udfordringer har vi udviklet løsninger på udfordringerne.

Udfordringerne

Økonomiudfordringer – Kommunen

Der er pt. ikke overblik over etableringsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger.

Der er estimeret erstatninger til lodsejere på 9.8 mio. Kommunen forventer, at staten betaler 3/4 af dette.

Kommunen har i forvejen en af landets højeste kommuneskatter.

Økonomiudfordringer – Lodsejere

Afskæres for mulighed for økologitilskud.

Forbud mod tilskudsfordring afskærer lodsejere fra dyrehold – f.eks. Højlandskvæg

Værdiforringelse af ejendommene – herlighedsværdier forringes, manglende mulighed for dyrehold

Naturudfordringer

Forstyrrelse af eksisterende bestande af fredede dyr; ørn, grævling. Slid/hugst på fredede og sjældne planter

Dyrevelfærd udfordret, hvis dyrene ikke må tilskudsfordres – jf. sagen i Molsbjerge

Affald, larm og løse hunde – jf. sagen om Egtvedpigens fodspor

Borgerudfordringer

Lodsejere har i mange år frivilligt plejet naturen. Dette kritiseres af kommunen, hvilket fjerner motivationen for at investere tid og penge i dette.

Stier lægges tæt op ad privatboliger hvilket er mangel på respekt for privatliv og ejendomsret.

Lodsejere rammes på mangel af muligheder for at søge EU tilskud.

IMG_0539.JPG

Det ansvarlige, enkle og effektive lodsejer fredningsforslag

 

Lodsejerne foreslår modificeret scenarie 1 af DN/Kommunens fredningsforslag:

 

Den eksisterende fredning fra 1965, udvides til at omfatte Skamlebæksletten. Det øvrige område, der foreslås fredet, er allerede dækket af den eksisterende fredning fra 1965, Natura 2000, paragraf 3 krav, og EU krav i forbindelse med EU tilskud

 

Forslaget vil være økonomisk fordel fordelsagtigt for kommunen, da erstatnings, etablerings og vedligeholdelses udgifter er minimeret

 

Lodsejerne arbejder med at udvikle løsning på "Dynamisk naturpleje" som er et oplagt alternativ til den statiske og fastlåste form som er foreslået af kommunens naturteam.

Lodsejerne har alternativt forslag til stier, der i videst muligt omfang er baseret på eksisterende veje og stier

 

Minimerer etablerings og vedligeholdelsesomkostninger

 

Minimerer slid på, og forstyrrelse af, naturen

 

Minimerer forstyrrelse af ejendomsret og privatlivets fred  

Ansvarligt - vælg den enkle løsning nemlig en udvidelse af den eksisterende landskabsfredning fra 1965 til at omfatte Skamlebæksletten og Bolinge Bakke

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 13.46.07.png

Her det motiverede fredningsforslag der er præsenteret på dialogmøde med byrådet den 25. maj 2021

Baggrund for løsningen

Landskab & Natur

 

Generelt

Områderne udenfor Skamlebæksletten og Bolinge Bakke er som bekendt dækket af landskabsfredningen  fra 1965, §3 - beskyttet natur, hvor beskyttelsen indebærer et forbud mod at foretage ændringer i naturens tilstand, Natura 2000 og Kommunale plejeplaner, Økologiordninger samt Plejegræsaftaler.

Insekter, Dyr og planter

Bestand af f.eks. sommerfugle, fredede fiskeørne og reder, grævling, sangfugle, hare m.m. vil ikke blive forstyrret mere end de allerede bliver i dag 

Slid og hugst på fredede planter, eksempelvis gøgeurt og orkideer vil formentlig være uændret.

Naturpleje og Dyrevelfærd

Kvæg kan udføre naturpleje, arealerne vil ikke gro til, og der vil formentlig ikke opstå et behov for rydning udført af kommunen.

Hvis dyrene kan få deres daglige foderration, kan kommunen se frem til at undgå sager, a’la sagen fra Mols Bjerge, hvor et antal dyr døde af sult

 

Fysiske og optiske forstyrrelser

Hvor der er mennesker, er der affald og støj til gene for landskabet, naturen, og dyrene, der plejer arealerne. Dette vil blive begrænset til de foreslåede stier. 
Folks respekt for privat ejendom og naturen bevares

Tab af vital Odsherred DNA – ”stilhed” begrænses

Borger

 

Generelt

Vi har forsøgt efter bedste evne at undersøge, hvad borgerne lægger vægt på – fastboende, sommerhusejere og gæster. Udsagn som f.eks. fred og ro, unikke omgivelser samt en mangfoldig natur er på top 5 hos flertallet.

Nye tilflyttere vil ikke blive begrænset i hvad de forventede at kunne realisere.

Kommunen undgår klager og dårlig omtale. 

Privatlivets fred

Ejendomsretten og privatlivets fred respekteres.

Kommunen undgår klager og dårlig omtale. 

Formue og indkomst tab

Lodsejerne vil ikke blive ramt økonomisk på flere fronter. f.eks. Udvikling  samt Fortsættelse af erhvers, indtægter på drift og værdiforringelse af deres ejendom. 

Kommunen undgår klager og dårlig omtale. 

Investeringer i naturpleje

Mange lodsejere har, af egen kraft, og med et godt hjerte til naturen og landskabet, investeret mange timer og penge i naturpleje. 

Denne indsats og medfølgende omkostninger kan  kommunen se bort fra, og husk at vi taler om for altid.

Økonomi - Lodsejer

 

Generelt

Lodsejerne vil ikke blive ramt økonomisk på flere fronter f.eks. EU tilskud, indtægter på drift, tab af investeringer og værdiforringelse af ejendom.

Kommunen undgår klager og dårlig omtale. 

EU økologitilskud

Lodsejerne kan blive økologer og opnå økologi tilskud.

Kommunen undgår klager og dårlig omtale. 

 

Indtægter

Tilskudsfodring er muligt og lodsejerne kan beholde deres dyr, f.eks.Skotsk Højlandskvæg, som naturplejer. Ingen dyrevelfærdsproblemer, 

 

Ejendomsværdi

Den reelle værdi af ejendommen er typisk herlighedsværdien som bevares.

Ejendomsværdien bevares på grund af muligheder for, og indtægter i forbindelse med dyrehold.

Økonomi - Kommunen

Generelt

Rettidig omhu.  

Kommunen reducerer erstatnings-, etablerings- og de løbende drifts-omkostninger. Dette er positivt for kommunen, idet den har en presset økonomi og en meget høj kommuneskat. 

Erstatningsomkostninger

Reducerede erstatningsomkostninger.

Kan kommunen være sikker på at staten betaler ¾ dele af erstatningerne?

Hvor sikker er byrådet og kommunen på størrelsen af erstatningerne, og dermed kommunens andel?

 

Etableringsomkostninger

Reducerede etableringsomkostninger

Hvor sikker er byrådet og kommunen på størrelsen af  etableringsomkostningerne til stier, parkering, skiltning m.m.? 

 

Drift omkostninger - For altid

Reducerede driftsomkostninger

Hvor sikker er byrådet og kommunen på størrelsen af de årlige driftsomkostninger fredningsforslag kræver til naturpleje, oprydning, administration og kontrol m.m.?

IMG_1346.jpg
IMG_1351.jpg
bottom of page