top of page
IMG_5835.JPG

Dialogmøde

Der indkaldes til dialogmøde med forvaltning og byråd den 25.maj i forlængelse af et såkaldt temamøde.

Det var ellers planlagt at fredningsforslaget skulle endelig godkendes på byrådsmøde den 27. april 20121.

Punkt 69 blev taget af dagsorden.

 

Årsagen til punktet blev taget af er erkendt usikkerhed om en række væsentlige forhold som er påpeget via forskellige kanaler.

Invitation 

Invitationen til dialogmøde den 25. maj 2021 blev sendt via e-boks den 11. maj 2021.

Klik på brevet nedenfor for at se hele invitationen

Skærmbillede 2021-05-24 kl. 18.28.28.png

Bilagene

De bilag der er henvist til kan ses ved at klikke på de pågældende bilag nedenfor:

 

Bilag1 Selve fredningsforslaget

Bilag 2 Kort med eksistrende og nye stier

Bilag 3 Naturtyperne

Bilag 4 Ændringerne af stier

Bilag 5 Information om fredninger fra DNF

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 11.13.11.png

Bilag1 Selve fredningsforslaget

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 11.13.39.png
Skærmbillede 2021-05-25 kl. 11.14.25.png

Bilag 4 Ændringerne af stier

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 11.14.43.png

Bilag 5 Information om fredninger fra DNF

Bilag 2 Kort med eksistrende og nye stier

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 11.13.59.png

Bilag 3 Naturtyperne

Temamøde og dialogmøde

Nedenfor er programmet for temamøde for politikerne og efterfølgende dialogmødet hvor repræsentanter for lodsejerne er inviteret.

 

Program for temamødet om fredningsforslaget for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten:

 

15.30-16.30

Temamøde for Byrådet om fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

 

Info og drøftelse af fredningsforslaget - indledes med rammerne for processen nu, Danmarks Naturfredningsforenings rolle, kommunens rolle og det videre forløb i fredningsnævnet. Dernæst en gennemgang af fredningen, formålet m.v. og sidst en gennemgang af de henvendelser/problematikker der har været henvendelser omkring.

 

16.30-16.45

Pause

 

16.45-17.30

Dialogmøde med repræsentanter for lodsejerne, hvor de får mulighed for at kommentere og komme med forslag til fredningsforslaget.

Dialogmøde og dagsorden

Oprindelig var dagsorden på dialogmødet som det fremgår af invitationen at DNF skule fremlægge proces for fredningen og kommunens naturteam skulle fremlægge selve fredningsforslaget:

"På dialogmødet vil fredningsleder fra Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch

fortælle om processen med fredningen, mens afdelingsleder for kommunens afdeling for Natur

og Vand Michael Kappendrup Bay fortælle om indholdet af fredningen"

Da vi udemærket kender både fredningsforslaget som det foreligger samt fredningsprocessen ønskede vi mere til til at fremlægge vores motiverede fredningsforslag samt motiverede sti-forslag. Derudover tid til dialog med politikerne som skal træffe afgørelsen om det fredningsforslag der sendes til fredningsnævnet.

Ved henvendelser og argumenter lykkedes vi at få 20 minutter til præsentationen samt 20 minutter til dialog med politikerne ud af de talt 45 minutter der er afsat til dialogmødet.

 

Herefter er dagsorden:

 

16.45 – 16.47 Velkomst Thomas Adelskov

16.47 – 17.07 Lodsejer præsentation 

17.07 – 17.27 Dialog med byrådet og lodsejerne

17.27 – 17.30 Afrunding og aftale om fremadrettet samarbejde Thomas Adelskov

Indtryk fra mødet

Velkomst Thomas Adelskov

Thomas Adelskov bød velkommen og nævnte mødet er kommet i stand på grund af erkendt behov for "Time out". Der var for mange uafklarede spørgsmål der har behov for at blive belyst.

Den nye opdaterede dagsorden der blev af blev ikke sendt til de inviterede og tilmeldte fra Naturteamets side.

De medførte frustreret indslag under velkomsten 

 

Lodsejerpræsentationen

John-Erik Hørdum præsenterede Lodsejer præsentationen med det motiverede fredningsforslag og sti-forslag.

Ses ved at trykke på billedet nedenfor.

Skærmbillede 2021-05-25 kl. 13.46.07.png

Selve præsentionen blev supplere med oplæsning af

sti-forslaget "Indblik uden indtrængen" som supplement til den tekniske gennemgang af proces for sti-udrulningen.Inden overgangen til dialogrunden blev præsentationen afrundet med oplæsning af "Jeg ved en lærkerede" med koblinger til behovet for at beskytte og passe på naturen.

Dialog med byrådet

Lodsejerne havde forberedt en række spørgsmål som

blev stillet som udgangspunkt for dialogen.

Dialogen viste at der stadig er lang vej igen for at sikre et objektivt og ansvarligt dækkende beslutningsgrundlag. Meget fint udtrykt i det af de gode spørgsmål fra byrådsmedlem: "Hvad er det vi som borgere får med den nye påtænkte fredning?"

Afrunding og aftale om fremadrettet samarbejde Thomas Adelskov

Der kom ingen konkrete løsninger på fremadrettet samarbejde og den endelige behandling af fredsningsforslaget sker med så kort varsel med henvisning til §34 påbuddet. Lodsejerne har ved flere lejligheder understreget at der ikke er belæg for hastværk med henvisning til §34 påbuddet.

Sammenfatning af mødet

Den afsætte tid med 20 minutter til dialog efter en kort præsentation er utilstrækkeligt.

Den korte dialogseance viste med al tydelighed at byrådet ikke er forsynet med tilstækkelig indsigt og viden til at tage denne vidtrækkende beslutning på et et objektivt og ansvarligt dækkende beslutningsgrundlag.

Det var et fint initiativ at udsætte beslutningspunktet på byrådsmødet og indkalde til dialogmøde. 

 

Hvad var det egentlige formål med mødet?

Der nu følgende muligheder på bordet

Byrådet mener der efter teamamødet og dialogmødet er skabt alibi  via tilstrækkeligt grundlag for at træffe en beslutning om go

Byrådet ser bort fra indsigt der stillet tilrådighedværende lodsejerne og 

bottom of page