top of page

Anmeldeordningen

Anmeldeordning i Natura 2000-områder

Er du skovejer eller ejer af andre arealer inden for Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

 

Aktiviteter omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19 b:

 1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.

 2. Rydning samt træartsskifte og plantning i løvskov

 3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.

 4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.

 5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.

 6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.

 7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.

 8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.

 9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder op- hør med græsning eller høslet.

 10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.

 11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.

Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

 

Se eventuelt mere på Svana.dk:

http://svana.dk/natur/natura-2000/anmeldeordning-i-natura-2000-omraader/ikke-fredskovsarealer/ 

Se mere om vejledning om reglerne ved at klikke på billedet
bottom of page